آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه

هاتا یوگا آسانا تمرین یازدهم وضعیت دو گوشه مستقیم بایستید و پاها را یک متر از هم جدا کنید.دستها را پشت بدن ببرید و انگشتان را در هم قفل منید.این وضعیت شروع است. از ناحیه لگن به سمت جلو خم شوید و همزمان دستها را…
متن دوم