آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین چهارم وضعیت حرکت درخت خرما

هاتا یوگا آسانا تمرین چهارم وضعیت حرکت درخت خرما

هاتا یوگا آسانا تمرین چهارم وضعیت حرکت درخت خرما با پاهای جدا از هم(حدود 60سانتیمتر)بایستید. چشمها را در یک نقطه در مقابل خود متمرکز کنید. انگشتان دستها را در هم قفل منید و کف دستها را بر گردانید. همراه با دم دستها را به بالای سر…
متن دوم