آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول

هاتا یوگا آسانا تمرین چهاردهم وضعیت پاندول بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. دستها را بلند کنید و انگشت ها را در هم قفل کرده, پشت گردن ببرید.آرنج ها باید در طرفین بدن و در یک خط مستقیم باشد. یک نفس عمیق…
متن دوم