آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت

هاتا یوگا آسانا تمرین هفتم وضعیت حرکت کمر و پشت راست بایستیدو پاها را هم عرض شانه ها از هم جدا کنید و انگشتان شست پاها را کمی به طرف بیرون ببرید,انگشتان هر دو دست را روی شانه ها قرار دهید و آرنج ها را مستقیم به سمت بیرون…
متن دوم