آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه

هاتا یوگا آسانا تمرین هشتم وضعیت بلند شدن در حالت چمباتمه بایستید و پاها را حدود یک متر از هم جدا کنید. انگشتان شست پاها را به سمت بیرون ببرید و آنها را تا آخر تمرین در این وضعیت نگاه دارید.انگشتان دستها را در هم قفل کنید…
متن دوم