آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال

هاتا یوگا آسانا تمرین نهم وضعیت فعال با پاهای کنار هم مستقیم بایستید.کف دستها را روی هم بگذارید و دستها را روی سینه قرار دهید.موقعی که نفس می کشید همزمان دستها همزمان دستها را مستقیم به بالای سر بکشید.موقعی که بازدم انجام مبدهبد…
متن دوم