آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین ششم وضعیت چرخش نوسانی کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین ششم وضعیت چرخش نوسانی کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین ششم وضعیت چرخش نوسانی کمر راست بایستیدو پاها را هم عرض شانه ها از هم جدا کنید. انگشتان دستها را درهم قفل کنید و آنها را مقابل ناف نگه دارید. نفس عمیق و آهسته بکشید و دستها را بالای سر بیاورید و با…
متن دوم