آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین سوم وضعیت درخت خرما

هاتا یوگا آسانا تمرین سوم وضعیت درخت خرما

هاتا یوگا آسانا تمرین سوم وضعیت درخت خرما با پاههای در کنار هم یا با 10 سانتیمتر فاصله بایستید و دستها را در کنار بدن قرار دهید. بدن را کاملا راست و کشیده نگاه دارید و سنگینی بدن را به پاهها بدهید. دستها را از طرفین بالا…
متن دوم