آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین دوم وضعیت تیرو کمان

هاتا یوگا آسانا تمرین دوم وضعیت تیرو کمان

هاتا یوگا آسانا تمرین دوم وضعیت تیرو کمان روی زمین ایستاده,پاها را به اندازه عرض شانه ها از هم باز کنید و بازوها را در طرفین بدن قرار دهید .پای چپ را یک قدم جلو بگذارید.دست چپ را مشت کرده,به صورت افقی نگه دارید(کمی بالاتر…
متن دوم