آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه)

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه)

هاتا یوگا آسانا تمرین دهم وضعیت حرکت زاویه قائمه(راست گوشه) بایستید,پاها را در کنار هم ودستها را در طرفین بدن قرار دهید. مچ دستها را خم کرده,دستها را تا بالای سر ببرید.بنابراین انگشتان به سمت پایین آویزان خواهند ماند.…
متن دوم