آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا تمرین اول وضعیت بلند کردن دستها

هاتا یوگا آسانا تمرین اول وضعیت بلند کردن دستها

هاتا یوگا آسانا تمرین اول وضعیت بلند کردن دستها یک گروه از تمرینات در قسمت پشت کشش ایجاد می کند و بدن را مستقیم می نماید.این تمرینات برشانه ها و عضلات ساق پا و رانها اثر کششی و درمانی دارند.معمولا این تمرینات را,افرادی به کار میبندند که…
متن دوم