آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نگاه مانیه تیزم ور

بهداشت و تقویت چشم

نگاه مانیه تیزم ور حس بینایی که وسیله‌ی آن چشم‌هاست مهم‌ترین و کامل‌ترین حواس بدن انسان و حیوانات دیگر محسوب بوده از لحاظ بسیاری از معلومات ذهنی و دانش‌های بشری ادراکی‌ترین و از لحاظ صنایع مستظرفه و دیگر هنرهای زیبا چون نقاشی و غیره…
متن دوم