آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز مضطر و گرفتن حاجات مهم

نماز مضطر و گرفتن حاجات مهم

نماز مضطر و گرفتن حاجات مهم این نسخه از مجموعه نسخه های ویژه نامه از نرم افزار متا پرو است که امروز در نرم افزار قرار گرفته  برای حاجات مهم و بزرگ، 4 رکعت نماز بخوانند. کیفیت خواندن نماز به این ترتیب است که چهار رکعت نماز به یک سلام…
متن دوم