آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز حاجت امام رضا

نماز سیف القاطع

نماز سیف القاطع در حدود 6 سال پیش  به خاطر حاجتی که از خدا خواستم یک بار این  نماز را خوانده بودم و این حاجتی که میخواستم خیلی برام مهم و حیاطی بود.شب وقتی نماز را خواندم بدون اینکه با کسی حرفی بزنم به رخت خواب خود رفتم…
متن دوم