آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز برای رزق و روزیپ

نمازی فوق العاده مجرب برای توسعه در معیشت,گنج مخفی

نمازی فوق العاده مجرب برای توسعه در معیشت,گنج مخفی مرحوم شمس رحمةالله می گوید : این نماز برای توسعه در معیشت مجرب است ، بعضی از علما نیز  گفته اند از گنج های مخفی است و نباید به هر کسی آن را آموخت نزدیک اذان صبح ( اواخر سحر…
متن دوم