آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نقش معظم برای عفو گناهان و شفای بیماری

نقش معظم برای عفو گناهان و شفای بیماری

نقش معظم برای عفو گناهان و شفای بیماری در کتب معتبر از بزرگان مذکور است که این نقش معظم را اگر هر روز ببینید , حقتعالی جمیع گناهان کبیره و صغیره  او را عفو فرماید و از جرایم او در گذرد و چنان باشد که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله…
متن دوم