آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نصیحت بزرگان

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش دوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق (26) موجبات امن از فلج چند چيز است  اول - خواندن آيه الكرسى در وقت خوابيدن  دوم - سرمه كردن (27) چند چيز موجب قوت بدن و جسم است  اول - گوشت خوردن  دوم - خوردن پياز  سوم - خوردن باقلا…
متن دوم