آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه گشایش مال

هرکس طالب ثروت است این نسخه را انجام دهد

هرکس طالب ثروت است این نسخه را انجام دهد مرحوم لواسانی رحمة الله گوید : از حضرت زین العابدین علیه السلام نقل است که هرکس طالب ثروت است در هفتم هر ماه این شکل را نوشته و در جیب خود بگذارد . در هفتم ماه بعد ، دوباره آن را نوشته و شکل قبلی را…
متن دوم