آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه منسوب به حضرت محمد(ص) جهت رفع حاجات

نسخه منسوب به حضرت محمد(ص) جهت رفع حاجات

نسخه منسوب به حضرت محمد(ص) جهت رفع حاجات سلام روز همه شما عزیزان خوش و خرم این وقف که منسوب به حضرت محمد جهت رفع حاجات است فوق العاده مجرب است که مربعیست با پنج سطر و دور ان حرز مخصوص نوشته میشه. قاعده آن: این وقف را در روز پنج…
متن دوم