آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه مجرب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ برای حاجات

نسخه مجرب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ برای حاجات

نسخه مجرب وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ برای حاجات سلام دوستان عزیز این هم نسخه مخصوص برای حاجات مهم و ضروری که جواب گرفتنش ردخور نداردفقط باید ذکرها رو هر روز منظم بگویید و در این مدت ترک گناه کنید و غیبت کسی را نکنید و دروغ هم…
متن دوم