آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه زبان بند قوی و مجرب برای دشمن

نسخه زبان بند قوی و مجرب برای دشمن

نسخه زبان بند قوی و مجرب برای دشمن این نسخه یکی از نسخه های عجیب و مجرب زبان بندی است که از کتاب مجربات ابن سینا تهیه شده این نسخه هم برای بستن همکارانی که پشت سر شما بدگویی میکنند و به زبان امروزی زیر اب شما را میزنند یا همسایه هایی که…
متن دوم