آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه برای ازدواج سریع دختران و پسران

نسخه برای ازدواج سریع دختران و پسران

نسخه برای ازدواج سریع دختران و پسراناگر کسی دعای زیر را نوشته همراه داشته باشد اگر مرد مجرد باشد بزودی همسر یابد و اگر دختر باشد بزودی خواستگار برایش پیدا شود قاعده این نسخه برای هم اقایان و هم خانمها می باشد در سه هفته…
متن دوم