آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه بخت گشایی فوری

متن دوم