آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه باطل سحر از راه دور

دعای باطل سحر از راه دور فوق العاده قوی

دعای باطل سحر از راه دور فوق العاده قوی باطل السحر از راه دور برای دیگران به امر خداوند مقتدر درحالیکه در منزل خودتون هستین با رعایت شرایط وروشن کردن بخور خوشبو درصورت امکان و تحصین خود وصرف العمار خانه اونشخص(کسیکه واسش سحر درست کردن)…
متن دوم