آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب برای رسیدن روزی از جایی که گمان نمی رود

نسخه ای مجرب برای رسیدن روزی از جایی که گمان نمی رود

نسخه ای مجرب برای رسیدن روزی از جایی که گمان نمی رود نقل شده است که هر کس سوره ی عادیات را به عدد اسم مبارک حضرت علی علیه السلام 110 بار بخواند ( این سوره در شان آن حضرت نازل شده است ) روزی او از جایی می رسد که گمان…
متن دوم