آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب برای بچه دار شدن

نسخه ای مجرب برای بچه دار شدن

نسخه ای مجرب برای بچه دار شدن در مجمع الدعوات نقل شده است که به جهت کسی که صاحب بچه نمی شود این آیات شریف را در دو نسخه بنویسد و یکی را بر ران چپ او ببندند ( ران زن ) و دومی را با آب قند بشویند و با آن شربتی درست کنند و…
متن دوم