آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت فروش اجناس مغازه و کسب رونق در آن

نسخه ای جهت فروش اجناس مغازه و کسب رونق در آن

نسخه ای جهت فروش اجناس مغازه و کسب رونق در آن هر گاه خواستی فروش اجناس مغازت زیاد بشه و در کار و کاسبیت موفق باشی عزیمت زیرا را بر کاغذی بنویس و نوشته را تا بزن و در مغازت قرار بده قاعده: نوشتن این عمل در روز پنج شنبه در ساعت اول…
متن دوم