آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت خواب دیدن عجائب و درخواست حاجات

نسخه ای جهت خواب دیدن عجائب و درخواست حاجات

نسخه ای جهت خواب دیدن عجائب و درخواست حاجات سلام عزیزان صبح سه شنبه همه شما عزیزان به خیر و خوشی دوستانی که علاقه مند هستند که سوالی در زندگیشون مطرح شده و هنوز جوابش براش مکشوف نشده یا حاجتی دارند و راه و نجات آن را پیدا نکردند و یا…
متن دوم