آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای بسیار مجرب برای برآورده شدن جمیع حاجات

نسخه ای بسیار مجرب برای برآورده شدن جمیع حاجات

نسخه ای بسیار مجرب برای برآورده شدن جمیع حاجات آیت الله کوهستانی به یکی از ارادتمندان که از ایشان موعظه و دستوری درخواست کرده بود ، فرمودند : دستور العملی به شما می دهم که اگر به آن عمل کنید هر حاجتی که داشته باشید خداوند…
متن دوم