آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای پنج خواص مجرب با هفت لغت یونانی

نسخه ای برای پنج خواص مجرب با هفت لغت یونانی

نسخه ای برای پنج خواص مجرب با هفت لغت یونانی آن را 5 خواص باشد : کسی را بسته باشند یا آنکه زنی یا دختری بخت بسته باشد و یا کار کسی بسته باشند این اسامی را در کاسه چینی بنویسد به مشک و زعفران و بشوید به گلاب و عسل بخورد گشاده…
متن دوم