آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای رزق و روزی و فروش ملک و متاع

نسخه ای برای رزق و روزی و فروش ملک و متاع

نسخه ای برای رزق و روزی و فروش ملک و متاع این عزیمت را 7 مرتبه بر یک لیوان آب باید خواند و سپس یک مرتبه هم نوشت و آب را روبروی جنس یا ملک بر زمین ریخت و دعا را نیز در زیر جنس یا داخل ملک پنهان نمود . و این عزیمت را باید 7 مرتبه…
متن دوم