آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای دور کردن شخصی که ازش میترسین

نسخه ای برای دور کردن شخصی که ازش میترسین

نسخه ای برای دور کردن شخصی که ازش میترسین  سلام عزیزان این نسخه هم به درخواست عزیزی بوده که در زندگی با شخصی مزاحم مشکل داره .و علاوه بر اون همه عزیزان اگر در زندگیشون شخصی مزاحم دارند یا کسانی که مزاحمت برای فرزندشون هستند و یا باعث…
متن دوم