آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ناراحتی فکر ناشی از نداشتن تمرکز فکر است

ناراحتی فکر ناشی از نداشتن تمرکز فکر است

ناراحتی فکر ناشی از نداشتن تمرکز فکر است بهترین وضع درک ناراحتی فکری شب هنگام خوابیدن است، کسانی که تمرکز ندارند، شب­ها نمی­تواند بخوابند از این پهلو به آن پهلو می­غلطند. سردرد می­گیرند، تشویش و اضطراب دارند، تا نیمه شب در رختخواب بیدار…
متن دوم