آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

میسینگ

زندگینامه ولف مسینگ در روسیه

ولف مسینگ در روسیه در همین اواخر در روسیه مردی به نام «مسینگ» پیدا شده که کارهای اعجازانگیز او کمتر از ژنده پیل و منصور حلاج و سارین نیست و ما مطالب مربوط به «مسینگ» را عیناً از مجله سپید و سیاه سال سیزدهم شماره ۳۸۰ نقل می‌کنیم. این سند…
متن دوم