آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مکه

چرا طواف خانه خدا بر خلاف عقربه های ساعت است

حسین اردکانی، دکترای علم فیزیک و از شاگردان پروفسور حسابی در گفت وگو با فارس گفت: هر آنچه در شارع مقدس وجود دارد دارای مبنای علمی است به طوری که در اعمال حج آمده است که جهت حرکت برای طواف به سمت چپ و خلاف جهت عقربه های ساعت باشد…
متن دوم