آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

موفقیت بزرگ مسمر کاشف مانیه تیسم

موفقیت بزرگ مسمر کاشف مانیه تیسم

موفقیت بزرگ در هیچ دوره، هیچ یک از اطبای جهان، در زمان حیات خود و آن هم در یک مدت محدود، موفقیتی نظیر دکتر مسمر در پاریس  به دست نیاوردندو  در ظرف مدت پنج سال در تمام محافل و مجالس شهر پاریس جز راجع به معالجات مانیه تیسمی دکتر مسمر صحبت…
متن دوم