آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مهر کردند و دهانش دوختند

هر کرا اسرار کار آموختند,مهر کردند و دهانش دوختند

هر کرا اسرار کار آموختند,مهر کردند و دهانش دوختند با سلام خدمت همه عزیزان در زمان های قدیم وقتی پادشاهان خزانه و ثروت خود را دفن میکردند  برای راهنمایی خزانه و مکان دقیق و نحوه بدست آوردن, آن را در روی سنگی سنگین و بزرگ حک…
متن دوم