آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مناسبت یوگا در عصر حاضر

مناسبت یوگا در عصر حاضر

مناسبت یوگا در عصر حاضر در آستانه ورود به قرن بیست و یکم مبانی روحی بازنگری و اصلاح شده و یوگا به صورت یک مسئله جدی مطرح گردیده است.همچنین مراکز اصلی تعلیم یوگا مهم ترین منبع اشاعه روحی هستند.تمرینات یوگا راه سریعو مستقیم دریافت تندرستی…
متن دوم