آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مغناطیس کردن آب و غذا با هیپنوتیزم

مغناطیس کردن آب و غذا با هیپنوتیزم

مغناطیس کردن آب و غذا با هیپنوتیزم مسمر برای اینکه بیماران زودتر معالجه شوند در آب آشامیدنی بیماران یک قطعه آهن‌ربا قرار می‌داد تا اینکه آب آشامیدنی دارای نیروی مرموز آسمانی شود و حتی در آب شستشوی بیماران آهن‌ربا می‌گذاشت که با‌ آن آب…
متن دوم