آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معنی الصمد

خواص و فوائد اسم الصمد

خواص و فوائد اسم الصمد (صمد ) به معنی بزرگ و مقصود در جمیع حوایج است و آن کس است که نمی خورد و نمی آشامد و نمی خوابد و آن وجودی است که چون چیزی را اراده کند می شود ( صمد ) تفسیر به ( لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً احد) شده…
متن دوم