آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معنای و خواص الباقی

معنای و خواص الباقی

معنای و خواص الباقی ذات مقدسش سرمدی است که فناء بر او معقول نیست به این اعتبار باقی نام دارد و جهت طول عمر و استحکام بنا و اولاد خدای همیشه باشد و هست بون تغییر و تبدیل: نامی که به برکت آن اهل بهشت در بهشت در آیند و از هول قیامت ایمن…
متن دوم