آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معنای قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّماء

آیه ای جهت محتاج نشدن در طول عمر و کفایت مهمات

آیه ای جهت محتاج نشدن در طول عمر و کفایت مهمات سلام صبح همه شما عزیزان به خیر و خوشی آیه زیر را بعد از هر نماز صبح هفت بار بگویید.خداوند در آنروز تمام مهمات شما را کفایت میکند و اگر این ایه را ورد زبان خود کنید و بعد از هر نماز هفت بار…
متن دوم