آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معمولین حساس در هنگام پاس دادن

معمولین حساس در هنگام پاس دادن

معمولین حساس در هنگام پاس دادن اشخاصی که مجذوب نیروی مغناطیسی می‌گردند و به اوامر مانیه‌تیزور عمل می کنند و یا به خواب می‌روند معمولین حساس  نامیده می‌شوند که در اناث و ذکور بودن معمول تفاوتی نیست ولی باید دانست که تمام مردم به اندازه کافی…
متن دوم