آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معجزه یا غلبه روان بر ماده

معجزه یا غلبه روان بر ماده

اشعاری از ژنده پیل مـا خداییم و خدا را رهنمـا              منم در جمله موجودات پیدا ما جمله به صورت خداییم                       مــا آیینــه جهـــان نمـــاییم ملاحظه می‌فرمایید که در این شعر ژنده پیل همه  چیز را خدا می‌داند. تا تو تو…
متن دوم