آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معادل ابجد صغیر

معادل حروف ابجد صغیر

معادل حروف ابجد صغیر نکته: ابجد صغير از ابجد کبير گرفته شده است. فرمول نوشتن آن اين است که عدد1تا10 رامينويسيم و از اعداد حروف بعدي12 عدد کم ميکنيم و آخرين باقيمانده را در جدول مينويسيم. براي مثال حرف ل را در نظر ميگيريم؛ عدد آن30 است به…
متن دوم