آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مطلبی مختصر در مورد علم اوفاق

مطلبی مختصر در مورد علم اوفاق

مطلبی مختصر در مورد علم اوفاق علم اوفاق موفق کردن شکلی است که عدد مجموع سطور آن چه افقی چه عمودی و چه مورب با هم برابر باشد. در این صورت شکل را موفق می‌خوانند. در نتیجه این تنظیم، انرژی‌های مستودع در متن کلماتی که(آیات، اذکار، عزائم و…
متن دوم