آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مطالب تلگرامی

مطالب تلگرامی ۱

افلاطون میگه: اگه با دلت کسی یا چیزی رو دوست داری زیاد جدی نگیرش چون ارزشی نداره، چون کارِ دل دوست داشتنه مثل کار چشم که دیدنه! اما اگه یه روز با عقلت کسی و دوست داشتی، اگه عقلت عاشـق شد، بدون داری چیزی و تجربه میکنی که بهش میگن…
متن دوم