آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مسمر کاشف مانیه تیسم

مسمر کاشف مانیه تیسم

مسمر کاشف مانیه تیسم آغاز پیدایش تئوری مغناطیس حیوانی مغناطیس معدنی و مغناطیس حیوانی مسمر آهن‌ربا را دور انداخت مسمر معتقد به مغناطیس حیوانی شد در بدن انسان مغناطیس وجود دارد. مغناطیس معدنی کلمه« آهن‌ربا» نام دیگری که…
متن دوم