آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مراقب فرزندان خود باشيد

مراقب فرزندان خود باشید

مراقب فرزندان خود باشيد كساني كه ازخدا و رسولش روي برگرداندند و به دنبال سحر و جادو مي روند،معمولا كينه اي ديرينه دارند و بيشترهمت آنها اين است كه به فرزندان شما (و مخصوصا دختران)آسيب برسانند.براين اساس ضرورت دارد كه مراقب سلامت و…
متن دوم