آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مراحل دعانویسی

ساعات نامه دعا در روزها و شبهای ایام هفته

ساعات نامه دعا در روزها و شبهای ایام هفته ساعات دعا نوشتن در روزها روز شنبه: اول روز زحل  دشمنی نویسد,چاشت مشرق دوستی,نزدیک روز مریخ بغض,نماز پیشین زهره دوستی نویسد,نماز دیگر عطارد عقد السان نویسد فایده دارد. روز یک شنبه:اول روز شمس…
متن دوم